سعدی تمام حسن تو را در غزل نگفت   حالا شدست نوبت ما تازه کارها
    حامد عسکری