مرا جواب می‌کند! سکوت چشم‌های تو   و باز تنگی نفس و باز هم هوای تو
دوباره می‌زند به این، سر جنون گرفته‌ام   دوباره انقلاب من دوباره کودتای تو
    استاد شفیعی کدکنی