ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است   ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است
امروز کسی محرم اسرار کسی نیست   ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست
هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست   هر شیشه‌ی گلرنگ عقیق یمنی نیست
هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد   هر احمد و محمود رسول مدنی نیست
بر مرده دلان پند مده خویش نیازار   زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست
با مرد خدا پنجه میفکن چو نمرود   این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست
خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت   خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست
جایی که برادر به برادر نکند رحم   بیگانه برای تو برادر شدنی نیست
صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر   غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست
    مولانا، غزلیات شمس تبریزى