حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای   گفت: یا آب است، یا خاک است یا پروانه‌ای!
گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟   گفت یابرق است، یا باد است، یا افسانه‌ای!
گفتمش اینها که میبینی، چرا دل بسته‌اند؟   گفت یا خوابند، یا مستند، یا دیوانه‌ای!
گفتمش احوال جانم را پس از مردن، بگو؟   گفت یا باغ است، یا نار است، یا ویرانه‌ای!
    ابوسعید ابوالخیر