هرگز، منتظر "فردای خیالی" نباش.

سهمت را از "شادی زندگی" همین امروز بگیر.

فراموش نکن "مقصد"، همیشه جایی در "انتهای مسیر" نیست!

"مقصد" لذت بردن از قدمهاییست، که بر میداریم!

چایت را بنوش

نگران فردا نباش

از گندم‌زار من و تو

مشتی کاه میماند برای بادها

نیما یوشیج

مرگ ملت‌ها زمانی فرا می‌‌رسد که بزرگان مردم به پرسش‌‌های جدید آن‌ها پاسخ‌های کهنه می‌‌دهند!

ویل دورانت