مرگ ملت‌ها زمانی فرا می‌‌رسد که بزرگان مردم به پرسش‌‌های جدید آن‌ها پاسخ‌های کهنه می‌‌دهند!

ویل دورانت