تصحیح دیوان شکسته(حسنعلی میرزا) قاجار شاعر سده سیزدهم هجری شامل غزلیات، قصاید، ترجیع‌بند و ... بر اساس 11 نسخه موجود آن به عنوان پایان نامه دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در حال انجام است.